Regulamin

Regulamin sklepu
RolParts.pl

1. Definicje pojęć

 1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Sprzedający;  Właściciel Sklepu  - Mateusz Kisiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Centrum” Mateusz Kisiel, z siedzibą pod adresem: Górno-Osiedle 138c, 26-008 Górno, NIP: 6572910031, REGON: 260684557, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. Klient, Kupujący – osoba posiadająca konto Klienta w serwisie Sklepu lub składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Klientem/Kupującym może być:
   • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych.
  3. Sklep – sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie www.rolparts.pl,
  4. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Zamówienie – czynność Klienta/Kupującego dokonywana w celu zawarcia umowy sprzedaży, skutkująca złożeniem Sprzedającemu oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
  6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  7. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
  8. Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu,
  9. Regulamin – regulamin Sklepu www.rolparts.pl,
  10. Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Sklepu.
 2. Adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Sklepu, w tym w sprawach reklamacji:  Górno-Osiedle 138c, 26-008 Górno.
 3. Adres e-mail do kontaktu w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: sklep@rolparts.pl.
 4. Numer telefonu do kontaktów w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: 732 732 392

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep,
  3. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na:
  1. umożliwieniu przeglądania asortymentu Sklepu;
  2. umożliwieniu dokonywania Klientom poprzez serwis Sklepu zamówień na towary, których asortyment i ceny został wskazane na stronie Sklepu;
  3. prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość);
  4. umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta Klienta w ramach serwisu Sklepu;
  5. przesyłaniu newslettera dla Klientów, którzy wyrazili wolę jego otrzymywania.
 4. Sprzedający informuje, że usługi wskazane w ppkt. a, d i e pkt. 3 powyżej są usługami nieodpłatnymi.
 5. Zamówienia dokonywane na towary, których asortyment został wskazany na stronie Sklepu są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty iprowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 6. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy wrozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • posiadać włączoną obsługę Java Script,
  • posiadać aktywny adres e-mail

3. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania asortymentu Sklepu dokonuje się poprzez otwarcie strony serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Klienta dokonuje się poprzez rejestrację konta Klienta.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług newslettera może się dokonać poprzez:
  • rejestrację Kupującego i założenie przez niego konta oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera;
  • wypełnienie formularza „zapisz się na newsletter”, podanie adresu e-mail iwyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług zamawiania towarów izawierania na odległość umowy sprzedaży może się dokonać poprzez:
  • rejestrację Kupującego i założenie przez niego konta;
  • złożenie przez Kupującego jednorazowego zamówienia jako gość Sklepu bez tworzenia stałego konta Klienta.
 5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w pkt. 2.3.c-e zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Klient będący Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i niezbędna do założenia Konta.
 7. Rejestracja Kupującego dokonywana jest w procesie składania zamówienia. Aby utworzyć Konto, Kupujący, po dodaniu towarów do koszyka i uruchomieniu linku ukrytego pod polem „Przejdź do kasy” oraz po wypełnieniu formularza zamówienia, powinien zaznaczyć pole „Stworzyć konto?” i uruchomić link ukryty pod przyciskiem „Kupuję i płacę”.
 8. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 9. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta i złożenia zamówienia: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło.
 10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sprzedawca przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz zpotwierdzeniem loginu.
 11. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Kupujący jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.
 12. Posiadanie Konta umożliwia Kupującemu w szczególności:
  • bezpośrednie dokonywanie zamówień;
  • edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
  • przeglądanie historii Zamówień.
 13. Po zalogowaniu, Klient, w zakładce „Moje dane”, może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 14. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia,
  2. przystępuję do korzystania z usług Sprzedającego dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania ze Sklepu,
  4. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem,
  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu (nie stanowiących informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego).
 15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny zregulaminem Sklepu;
  2. jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. jeżeli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
  4. jeżeli Kupujący przesyła niezamówione informacje handlowe,
  5. jeżeli Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  6. jeżeli podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, wszczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące wmiejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.
 16. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Kupujący nie złożył zmówienia lub nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.
 17. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Sprzedającego na podany w procesie rejestracji adrese-mail.
 18. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym oświadczenie o woli usunięcia Konta, składane jest przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego: sklep@rolparts.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w rozdz. 1 pkt 1 Regulaminu.
 19. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje zzachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Upływ okresu wypowiedzenia skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta.
 20. Sprzedający uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Kupującego jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 15 powyżej. Sprzedający zawiadomi Kupującego o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.
 21. Zabrania się umieszczania przez Klienta w swoim koncie jakichkolwiek treści ocharakterze bezprawnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep za pomocą elektronicznego formularza zamówienia.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:
  1. wybrania towarów z asortymentu prezentowanego w Sklepie;
  2. dodania towarów do koszyka;
  3. zalogowania do konta Klienta lub podania prawidłowych danych wprzypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji (jako gość);
  4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  5. potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Kupujący, przed potwierdzeniem, może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu wformularzu zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla Stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.
 6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia. W wiadomości Sprzedający:
  1. oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. W wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty/zamówienia Sprzedający przekazuje numer zamówienia, jego specyfikację i koszty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;
  2. oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że towary objęte zamówieniem nie są dostępne lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.
 7. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, októrym mowa w pkt. 6 a) powyżej, Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.
 8. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego o zmianie statusu zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 9. Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru fakturę. Dowód zakupu w postaci faktury zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość icenę oraz datę sprzedaży.
 10. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
  • opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się zKonsumentem;
  • dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
  • cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;
  • czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  • przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  • obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;
  • udzielenie gwarancji (o ile gwarancja została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;
  • brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, októrym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • Konsument ma prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich. Sprzedający nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 11. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:
  • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa wpkt. 10, jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.

5. Ceny towarów i koszty wysyłki

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów podane na stronie produktu nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się wasortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Ceny towarów podane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu w sposób wskazany w rozdz. 4Regulaminu.
 6. W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego przedmiotu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy isposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.
 7. Aktualny cennik dostaw dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Cennik obowiązuje wyłącznie dla dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W przypadku woli złożenia przez Kupującego zamówienia, które miałoby zostać? dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym mailowo, na adres: sklep@rolparts.pl w celu indywidualnego ustalenia kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 9. W przypadku, gdy dla konkretnego przedmiotu Sprzedający oferuje odbiór osobisty zamówienia, Zamówienie może być odebrane w siedzibie Sprzedającego, wskazanej w rozdz. 1 pkt 1. lit. a) Regulaminu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

6. Czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku sprzedaży płatnej przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedającego danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia,
  2. w przypadku sprzedaży płatnej z góry (w całości) – po wpływie środków na rachunek Sprzedającego.
 2. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu , przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego zpodanych.
 3. Sprzedający zapewnia czas realizacji zamówienia od 1 do 7 dni o ile inny czas dostawy nie został podany wyraźnie w opisie przedmiotu w Sklepie. Zamówione produkty zostaną dostarczone do Kupującego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego, czas realizacji zamówienia wskazany w punkcie 3 zdanie 1 powyżej, może się wydłużyć. Owydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie Kupującego iposiadających szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do Kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku kiedy nie akceptuje podanego przez Sprzedającego terminu realizacji umowy.
 6. Zakupione przedmioty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

7. Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przed wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub w formie płatności do rąk kuriera przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).
 2. Sprzedający może dopuścić również płatność gotówką przy odbiorze zakupionego towaru w siedzibie Sprzedającego lub innym wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie odbioru. O dopuszczalnej płatności przy odbiorze osobistym towaru Sprzedający informuje wyraźnie na stronie przedmiotu wSklepie, umożliwiając Klientowi wybór tej formy uiszczenia ceny.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysłaniem przesyłki (przedpłata), a rachunek bankowy Sprzedającego nie został uznany kwotą należności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, umowa sprzedaży zawarta między Klientem aKupującym ulega rozwiązaniu.

8. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych wtransporcie

 1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.
 2. Kupujący, odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera, jest zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).
 3. W przypadku płatności za pobraniem, kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 4. Kupujący w miarę możliwości powinien zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki, kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki Kupujący ma prawo zażądać już w obecności kuriera sporządzenia protokołu szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody będzie stanowił dla Sprzedającego oczywistą podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego towaru na nieuszkodzony w trybie wymiany przesyłek uszkodzonych w transporcie.
 6. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
 7. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem, uznanie reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie nastąpi tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego na zasadach wskazanych w pkt 5 powyżej. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę wymiany towaru uszkodzonego wtransporcie.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedającego sprzedanego towaru przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzedanym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W tym przypadku, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po wydaniu towaru przewoźnikowi, z zastrzeżeniem ust. 7.
 9. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:
  1. podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;
  2. nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;
  3. innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,
  Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

9. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie wprzypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji. Sprzedający zaznacza, że dokument gwarancji udzielonej przez niego znajduje się na odwrocie dowodu zakupu przedmiotu (faktury).
 3. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od Sprzedającego.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów zakupionych od Sprzedającego (zarówno dotyczące gwarancji jakości jak i rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. 1 regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@rolparts.pl. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający, za wyjątkiem gwarancji jakości udzielanej w systemie „door to door”, w ramach której obsługa gwarancji jest dokonywana zawsze na koszt gwaranta i jego staraniem. Kupujący jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. Kupujący powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.
 5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie zgwarancji czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.
 6. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

10. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany

 1. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedającemu stosowne jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (dla przesyłek pocztą tradycyjną decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie i wysłane pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Centrum” Mateusz Kisiel, Górno-Osiedle 138c, 26-008 Górno lub może być złożone drogą elektroniczną, na adres mailowy: sklep@rolparts.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia [pobierz wzór oświadczenia].
 3. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki wwysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.
 4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument
 5. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych, jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach wyżej ustalonych, Konsument pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego. Omaksymalnej kwocie, jaka podlegałaby uiszczeniu w przypadku zwrotu przedmiotu po odstąpieniu od umowy Kupujący jest informowany w pouczeniu, jakie otrzymuje od Sprzedającego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające zkorzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jako administratora danych osobowych Klientów/Kupujących wdrożył i stosuje w zakresie ochrony danych osobowych wszystkie zasady i procedury wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej jako „RODO”).
 2. Wszystkie regulacje i postanowienia obejmujące zagadnienia związane z ochroną prywatności użytkowników serwisów Sprzedającego, a w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawiera Polityka Prywatności Sprzedającego.
 3. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając Konto Klienta, Klient/Kupujący oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Sprzedającego i akceptuje jej postanowienia. Kupujący/Klient oświadcza również, że zapoznał się z informacjami administratora danych podawanymi podczas zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

12. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane iinformacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. login klienta,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Osposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Klienta, Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Klienta potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
  • opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  • dane identyfikujące Sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
  • opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  • przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  • brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
  • Konsument ma prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich. Sprzedający nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 6. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.
 8. W przypadku skutecznego złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, aSprzedający ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Klienta dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od umowy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych serwisie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy i fotografie towarów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu mogą jednak odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów przekazanych przez producenta. Różnice w kolorystyce towarów widocznych w serwisie Sklepu w stosunku do ich rzeczywistych kolorów mogą wynikać z ustawień kart grafiki iparametrów urządzenia na którym Kupujący ogląda asortyment Sklepu.
 3. W przypadku powstania wątpliwości Kupującego w zakresie opisów, fotografii, indeksów czy kolorystyki towarów, wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela obsługa Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku kiedy umowa sprzedaży została zawarta z Kupującym nie będącym Konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 6. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.rolparts.pl, wzakładce „Regulamin Sklepu”.
 7. Sprzedający informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa.
 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 Klienci posiadający założone konto zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy wterminie 14 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacje o zmianie regulaminu będzie zamieszczone wzakładce „Regulamin Sklepu” na czas nie krótszy niż 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Kupujących i nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany.
 9. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa zKupującym jest zawierana w języku polskim.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
  2. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
  3. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 11. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy asortymentu Sklepu jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego lub są wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
 12. Znaki towarowe nie należące do Sprzedającego są wykorzystywane w serwisie iopisach asortymentu Sklepu jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.
 13. Sprzedający oświadcza, że dołoży staranności, aby ewentualne spory powstałe na tle wykonania postanowień Regulaminu były rozwiązywane na etapie przesądowym.
 14. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 • Konkurencyjne
  ceny produktów

 • Uznane
  marki w ofercie

 • Odbiór osobisty
  Własny magazyn

 • Możliwość
  negocjacji

 • Ekspresowa
  dostawa zamówień

Copyright 2021 by RolParts. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wdrożenie: